Polityka prywatnosci

Polityka prywatności i plików.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, żądanych przez Użytkownika.

I Definicje
1. Administrator – oznacza PHU RONIN Arkadiusz Ossowski (dalej zwany Administratorem z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Nabycińska 5/7/58, 53-677 Wrocław, NIP: 897-161-54-12, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika;
2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu;
3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu;
4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu;
5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy;
6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;
7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną;

II Rodzaje wykorzystywanych Cookies
1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika; b) cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia przechowywania i dostępu do plików cookies w jego Urządzeniu. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III
Cele, w jakich wykorzystywane są Cookies
1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach: a) uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, b) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, b) wykorzystywania funkcji interaktywnych.

IV
Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików Cookies
w Urządzeniu Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcjiw przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

V Polityka Prywatności
Z dniem 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej określane jako „RODO”.
Polityka Prywatności określa sposób przetwarzania danych osobowych, ochronę danych osobowych, zakres przetwarzania danych oraz prawa osób, których dane dotyczą.
PHU RONIN Arkadiusz Ossowski zwana dalej „Administratorem” przyjmuje Polityką Prywatności, w celu zapewnienia przetwarzanie danych osobowych opartych na zasadach legalności, zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa danych, umożliwienia wykonywania swoich praw osobom, których dane dotyczą, transparentności, adekwatności oraz rzetelności.
Niniejszą Politykę Prywatności stosuje się również wobec witryny internetowej www.enigmaknives.com

Administratorem danych osobowych oraz podmiotem przetwarzającym dane osobowe, zgodnie z RODO, jest PHU RONIN Arkadiusz Ossowski (dalej zwany Administratorem z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Nabycińska 5/7/58, 53-677 Wrocław, NIP: 897-161-54-12.
W razie pytań dotyczących przetwarzania oraz ochrony danych osobowych oraz przysługujących praw w tym zakresie, należy kontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres support@enigmaknives.com
Za dane osobowe zgodnie z RODO przyjmuje się wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Poprzez przetwarzanie danych osobowych rozumiemy operacje wykonywanych na danych osobowych takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Wszelkie dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji zawieranych umów, ich wykonywania i rozliczania, a w szczególności do: wypełnienia obowiązku prawnego (formalnego) w związku z wymogami określonymi przez procedurę cywilną, karną, administracyjną, sądowo administracyjną, a także przepisy Ordynacji podatkowej, Regulaminu urzędowania sądów powszechnych, wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem, celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Dane osobowe mogą być przetwarzane tylko w celach określonych w Polityce Prywatności. Administrator danych przetwarza dane osobowe Klientów w zakresie, w jakim jest to konieczne dla realizacji umów oraz usług, a także wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych dla realizacji celów umów lub usług, Administratora. Wykorzystanie danych w innych celach, wymaga uzyskania zgody Klienta na ich przetwarzanie.
Administrator danych przetwarza dane osobowe dotyczące aktywności na stronie internetowej, w szczególności takie jak odwiedzane strony , odwiedzane podstrony ilość spędzanego czasu na każdej z witryn, ilość osób odwiedzających witrynę w danym okresie czy adresy IP osób odwiedzających witrynę. Dane te są przetwarzane tak, aby nie była możliwa identyfikacja osób odwiedzających witrynę jako osób fizycznych rozumianych zgodnie z przepisami RODO. Są one również przetwarzane w zakresie w jakim dotyczy to administracji witryną oraz systemami informatycznymi należącymi do Administratora danych.
Administrator danych przetwarza dane osobowe osób uczestniczących w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Kancelarię w zakresie danych osobowych wskazanych przez aplikantów, w szczególności w listach motywacyjnych lub życiorysach. Osoby uczestniczące w procesach rekrutacyjnych wyrażają zgodę na przetwarzanie danych wskazanych przez te osoby i wymaganych przez Administratora danych w niezbędnym zakresie na potrzeby prowadzonego postępowania.
Administrator danych przetwarza dane osobowe uczestników szkoleń organizowanych przez Administratora w zakresie koniecznym i niezbędnym dla prawidłowego prowadzenia szkoleń, wykładów.
Administrator danych za uprzednią zgodą Klienta wykorzystuje dane osobowe Klientów do prowadzenia marketingu, w szczególności za pomocą informacji kierowanych drogą elektroniczną, w celu sprzedaży, doskonalenia świadczonych usług.
Dane osobowe, o których mowa powyżej, będą usuwane, gdy ustaną cele przetwarzania, w szczególności upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową z klientem lub gdy zmieniona bądź cofnięta zostanie zgoda na ich przetwarzanie. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Administrator danych zapewnia najwyższy standard bezpieczeństwa danych i dąży do stałego ich ulepszania, poprzez stosowanie oprogramowania chroniącego przed ingerencją osób trzecich w proces przetwarzania danych, szkolenia personelu oraz przyjęte standardy przetwarzania i ochrony danych.
Administrator danych może współpracować z osobami trzecimi -partnerami zewnętrznymi w celu realizacji usług w imieniu Administratora. Podmioty zewnętrzne administrujące danymi w imieniu Administratora, które uzyskają dostęp do danych osobowych Klientów będą zobowiązane do zapewnienia najwyższego poziomu ich ochrony.
Administrator danych może ujawnić dane osobowe Klientów podmiotom takim jak policja, prokuratura, sądy, organy administracji samorządowej bądź rządowej czy innym organom publicznym w przypadku, kiedy Administrator danych zostanie zobligowany do ich ujawnienia w drodze stosownej decyzji bądź orzeczenia.
Poza przypadkami wskazanymi powyżej, dane osobowe Klientów oraz odwiedzających witrynę nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
W związku z przetwarzaniem danych Klientom oraz osobom fizycznym odwiedzającym witrynę przysługują następujące uprawnienia: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W szczególności posiadają prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania przez Kancelarię danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Ponadto przysługuje prawo do wniesienia skargi, do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jeżeli została udzielona zgoda, aby ją wycofać, wystarczy wysłać odpowiednią informację na adres e-mail support@enigmaknives.com